Vraag en antwoord

 • 1. Wanneer verstrek ik Pensioen 1-2-3?

  In de Wet pensioencommunicatie is opgenomen dat Pensioen 1-2-3 de startbrief vervangt en binnen drie maanden na indiensttreding aan de deelnemer verstrekt moet worden. Ook moet Pensioen 1-2-3 beschikbaar worden gesteld op de website van de pensioenuitvoerder. Meer informatie vindt u in het schema inwerkingtreding in Pensioenwet.

 • 2. Zijn wij als pensioenuitvoerder verplicht Pensioen 1-2-3 te gebruiken?

  Ja, volgens de wet is iedere pensioenuitvoerder verplicht om Pensioen 1-2-3 te verstrekken. Aan actieve deelnemers is dit verplicht per 1 juli 2016. Voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden moet Pensioen 1-2-3 per 1 juli 2017 beschikbaar zijn op de website van de pensioenuitvoerder.

 • 3. Pensioen 1-2-3 vervangt de startbrief, maar er staat veel minder informatie op. Klopt dat wel?

  Uit onderzoek is gebleken dat de deelnemer laag 1 van Pensioen 1-2-3 net zo volledig als de startbrief ervaart.

 • 4. Heeft laag 1 van Pensioen 1-2-3 een maximale lengte?

  Ja. Het doel van laag 1 is "informatie over de pensioenregeling in 5 minuten". Daarom is de maximale lengte van laag 1 van Pensioen 1-2-3 één dubbelzijdig A4 (2 kantjes).

 • 5. Mag ik Pensioen 1-2-3 aanpassen aan onze huisstijl?

  U mag de kleur van de iconen aanpassen aan uw huisstijl. De vorm van de iconen mag niet veranderd worden. De minimale grootte van de iconen is 12x12 mm. Ze mogen wel groter, maar niet kleiner worden weergegeven (op het scherm en in print).

  Van het logo van Pensioen 1-2-3 mag u alleen de kleuren aanpassen aan de huisstijl.

  Verder ligt de volgorde en inhoud van de koppen vast, maar kleur een lettertype zijn vormvrij.  In de koppen mag alleen de aanspreekvorm 'u' worden veranderd in 'ik' of 'je'.
  De teksten zijn vormvrij.

 • 6. Waarom mag ik de iconen en de volgorde van de kopjes niet veranderen?

  Eenduidige communicatie is in het belang van de deelnemer. Als alle pensioenuitvoerders op eenzelfde manier communiceren, zal dit eerder tot herkenning bij de deelnemer leiden. Hierdoor wordt pensioeninformatie uiteindelijk steeds begrijpelijker.

 • 7. Het icoon dat ik nodig heb, staat niet op deze website. Kan ik dat icoon krijgen?

  Uitvoerders kunnen bij de Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars voorstellen indienen voor nieuwe iconen om te gebruiken in Pensioen 1-2-3. Indien goedgekeurd door de werkgroep Pensioen 1-2-3 wordt het voorstel op kosten van de Pensioenfederatie en het Verbond ontwikkeld.

 • 8. Ik wil een icoon voor een andere uiting dan Pensioen 1-2-3 gebruiken. Mag dat?

  Pensioenuitvoerders mogen de iconen kosteloos gebruiken voor alle communicatie over het tweedepijlerpensioen. De iconen moeten wel altijd gebruikt worden in combinatie met een korte tekst, die inhoudelijk overeenkomt met de voorbeeldteksten op deze website.

 • 9. Waar mag ik een voorbehoud/disclaimer op Pensioen 1-2-3 plaatsen?

  Het is niet toegestaan om een voorbehoud of disclaimer op laag 1 en laag 2 van Pensioen 1-2-3 te plaatsen. Op elke laag van Pensioen 1-2-3 staat wel het icoon ‘reglement’ met een duidelijke verwijzing naar het reglement.

 • 10. Hoe ga ik om met de kop ‘Wat krijgt u in pensioenregeling niet?’ als deze kop eigenlijk niet van toepassing is?

  Zie hiervoor ook de informatie in de voorbeeldteksten.

  Het kan zijn dat een icoon zowel voorkomt onder ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling?’ als onder ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?’ Bijvoorbeeld het icoon voor arbeidsongeschiktheid → de pensioenopbouw loopt wel door bij arbeidsongeschiktheid, maar de pensioenregeling biedt geen arbeidsongeschiktheidspensioen.
  In het tweede geval wordt er onder de kop ‘Wat krijgt u in <onze><deze> pensioenregeling niet?’ een rood kruis over het icoon geplaatst. Bij gebruik van het kruis moet in de tekst bij het icoon een ontkenning (bijv. het woord ‘niet’ of ‘geen’) gebruikt worden.
  N.B. Hoewel dit een dubbele ontkenning is, blijkt uit onderzoek dat deelnemers de boodschap anders niet begrijpen of verkeerd interpreteren.

  Bevat de pensioenregeling de volgende pensioenelementen:

  • Ouderdomspensioen
  • Partnerpensioen volledig op opbouwbasis
  • Wezenpensioen volledig op opbouwbasis
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

  dan neemt u onder de kop 'wat krijgt u in <onze><deze> pensioenregeling niet?' de volgende tekst op:

  Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoeft u dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel <gedeeltelijk> doorloopt.

 • 11. Het pensioenfonds waarvoor ik werk, is niet aangesloten bij de Pensioenfederatie of het Verbond van Verzekeraars. Mogen wij de iconen wel gebruiken?

  De wet Pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. De toepassing van Pensioen 1-2-3 is met ingang van 1 juli 2016 verplicht voor actieve deelnemers. Laag 1 vervangt hierbij de startbrief. Ook pensioenuitvoerders die niet lid zijn van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars mogen de iconen en het overige materiaal daarom kosteloos gebruiken, maar uitsluitend voor communicatie over het tweedepijlerpensioen.

 • 12. Mag ik vanuit Pensioen 1-2-3 doorlinken naar filmpjes en ander materiaal ter verduidelijking?

  Jazeker, graag zelfs! Eén van de pluspunten van Pensioen 1-2-3 is, dat het de mogelijkheid biedt om bestaand materiaal te koppelen.

 • 13. Ik werk niet in de pensioensector. Mag ik de iconen ook gebruiken?

  Nee, de iconen mogen uitsluitend gebruikt worden door pensioenuitvoerders voor communicatie over het tweedepijlerpensioen. De iconen zijn eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

 • 14. Mogen wij Pensioen 1-2-3 zonder aanhef (naam) versturen?

  Er is geen bezwaar tegen om Pensioen 1-2-3 niet te personaliseren. Wel moet u dan de begeleidende brief of e-mail voorzien van persoonsgegevens.

 • 15. Waar vermeld ik op Pensioen 1-2-3 dat er een herstelplan geldt?

  Dit vermeldt u in laag 1 bij ‘Hoe zeker is uw pensioen?’, bij het 3e icoon ‘Tekort’.

 • 16. Moet een herstelplan en een financieel crisisplan door het pensioenfonds beschikbaar worden gesteld op de website?

  In artikel 46a Pensioenwet is bepaald welke informatie de pensioenuitvoerder op de website beschikbaar moet stellen voor de (gewezen) deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde. In lid 2 van dit artikel staat dat er informatie over het financieel crisisplan en herstelplan beschikbaar moet worden gesteld. Dit zijn verplichte onderdelen in laag 3. Dat betekent dat het niet per definitie noodzakelijk is dat de plannen zelf worden gepubliceerd: de plannen zelf zijn optionele documenten in laag 3.
  Om de deelnemer tegemoet te komen is het verplicht begrijpelijke informatie over het financieel crisisplan en herstelplan op de site te publiceren. Op grond van lid 4 moet deze informatie op verzoek ook elektronisch of schriftelijk beschikbaar gesteld worden.

 • 17. Zijn het financieel crisisplan en het herstelplan verplichte documenten in laag 3?

  Het financieel crisisplan en het herstelplan zijn optionele documenten in laag 3.
  De wet kent twee naast elkaar bestaande verplichtingen: Enerzijds moet informatie over het financieel crisisplan en het herstelplan op de website beschikbaar zijn voor de (gewezen) deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde (zie ook vraag 15).
  Anderzijds bestaat de verplichting om Pensioen 1-2-3 aan te bieden. De informatie die op de website moet worden aangeboden over beide plannen kan ook worden gebruikt voor laag 1 en laag 2. Met vervolgens in laag 3 verplichte documenten die informatie over respectievelijk het financieel crisisplan en het herstelplan geven. Op deze manier wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van Pensioen 1-2-3 en kan de deelnemer zelf bepalen hoeveel hij over een bepaald onderwerp wil weten.
  De 'echte' documenten zijn optioneel, omdat deze voor de deelnemer vrijwel onbegrijpelijk zijn.

 • 18. Kan het icoon ‘Netto pensioen’ worden aangepast met een ander bedrag dan € 100.000?

  Nee, dat is niet mogelijk. Dit icoon is bedoeld om aan te geven dat er een mogelijkheid is om nettopensioen op te bouwen waarop de vrijstelling van box 3 van toepassing is. Bij invoering van deze regeling per 1 januari 2017 is dit mogelijk als het inkomen meer is dan € 103.317. Dit bedrag komt niet overeen met het bedrag in het icoon. Het is de bedoeling dat u het precieze bedrag in de bijbehorende tekst benoemt.

 • 19. Verstrek ik voor een nettopensioenregeling, een ANW-hiaatverzekering of een WIA-aanvulling een apart Pensioen 1-2-3?

  Laag 1 van deze losse (vrijwillige/risico-)producten moet vanaf uiterlijk 1 januari 2017 verstrekt worden aan nieuwe deelnemers en samen met de andere twee lagen digitaal beschikbaar zijn. Deze Pensioen 1-2-3’s zijn met name relevant voor verzekeraars die uitvoerder zijn van een los (vrijwillig/risico-)product. Als een pensioenuitvoerder zowel de basisregeling als een dergelijke vrijwillige regeling uitvoert, dan kan de informatie over de vrijwillige regeling een plek krijgen in Pensioen 1-2-3 van de basispensioenregeling (bij het onderdeel keuzemogelijkheden en in laag 3) en dan is een apart Pensioen 1-2-3 niet verplicht.

 • 20. Welke iconen zijn verplicht onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’

  Het is in het belang van de deelnemer, dat de iconen die het meest van belang zijn op het moment dat een deelnemer van baan wisselt onder deze kop worden opgenomen. Het betreft de iconen voor waardeoverdracht, extra (pensioen)regeling, nettopensioen en ook het icoon voor de Pensioenvergelijker. De overige iconen die voor dit onderdeel beschikbaar zijn (zoals ‘deeltijdpensioen’, ‘vervroegen/uitstellen, ‘ruilen’) mogen - om ruimte te winnen - vervangen worden door het icoon ‘keuze’ (met de 3 pijlen).

  Het advies is om in laag 2 wel de afzonderlijke iconen op te nemen die in laag 1 zijn samengevat onder het icoon met de drie pijlen.

 • 21. Wat is het verschil tussen de iconen ‘Extra’ en ‘Vrijwillig’?

  Het icoon ‘Extra’ is bedoeld om de deelnemer te informeren over de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen, bovenop het toegezegde ouderdomspensioen. Het betreft een facultatieve, directe aanvulling op het ouderdomspensioen.
  Het icoon ‘Extra’ wordt geplaatst onder de kop ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

  Het icoon ‘Vrijwillig’ wordt gebruikt voor communicatie over andere vrijwillige mogelijkheden die aan de pensioenregeling gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld een Anw-hiaatverzekering of vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na einde dienstverband.
  Het icoon ‘Vrijwillig’ wordt gebruikt voor informatie over bijvoorbeeld een Anw-hiaatverzekering onder de kop ‘Welke keuzes heeft u zelf?’ (de keuze moet van te voren zijn gemaakt). Als u de deelnemer bijvoorbeeld wilt wijzen op de mogelijkheid van vrijwillige voorzetting na einde dienstverband, dan hoort het icoon ‘Vrijwillig’ onder ‘Wanneer moet u in actie komen?’ (de deelnemer moet in actie komen op het moment dat de situatie zich voordoet).Meer vragen?

Heeft u andere vragen? Bekijk dan de Vragen & Antwoorden bij AFM-seminars over de nieuwe Wet Pensioencommunicatie (februari 2016).

Of neem contact met ons op.