Toelichting: artikel 45 en 46a en Pensioen 1-2-3

14-10-2016 | Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben naar aanleiding van vragen van hun leden over Pensioen 1-2-3 overleg gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De volgende onderwerpen zijn besproken:

Hoe artikel 45 van de Pensioenwet te interpreteren?
Artikel 45 gaat over de informatie die voorafgaand aan deelneming in de vrijwillige regeling moet worden verstrekt. In artikel 8 van het ‘Besluit uitvoering Pensioenwet’ zijn hier nadere regels over gesteld. Er zijn twee situaties te onderscheiden (voor pensioenfondsen geldt de eerste situatie):

  • De vrijwillige regeling is onderdeel van (ingebed in) een basispensioenregeling. In dat geval wordt in het Pensioen 1-2-3 van de basispensioenregeling bij ‘keuzes’ het icoon ‘vrijwillig’ en/of het icoon ‘nettopensioen’ opgenomen. Gedetailleerde informatie over de vrijwillige regelingen kan vervolgens worden opgenomen in laag 2 en 3. Een apart Pensioen 1-2-3, speciaal voor de vrijwillige regeling, is dan niet nodig.
  • De vrijwillige regeling is een losse vrijwillige regeling. Voor deze losse vrijwillige regelingen zijn aparte voorbeeldteksten beschikbaar. De verplichting om het model van Pensioen 1-2-3 te gebruiken vloeit voort uit artikel 2, lid 2 van het ‘Besluit Uitvoering Pensioenwet’. Pensioenuitvoerders die losse vrijwillige regelingen uitvoeren dienen deze modellen uiterlijk 1 januari 2017 te hebben geïmplementeerd.

Indien er sprake is van een vrijwillige regeling die is ingebed in een basispensioenregeling, staat het pensioenuitvoerders vrij om toch de speciale voorbeeldteksten voor vrijwillige regelingen te gebruiken die door het Verbond en de Pensioenfederatie zijn ontwikkeld voor vrijwillige regelingen. Artikel 45, lid 1, sub b, schrijft overigens ook voor dat pensioenuitvoerders nieuwe deelnemers een opgave verstrekken van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken.

Wanneer geldt artikel 46a?
Artikel 46a gaat over het op een (besloten) website beschikbaar stellen van informatie over de pensioenregeling aan de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde. Aangezien artikel 46a verwijst naar artikel 21 (basispensioenregeling), geldt artikel 46a in ieder geval voor de basispensioenregeling.
Voor vrijwillig regelingen zijn er voor verzekeraars twee situaties te onderscheiden (voor pensioenfondsen geldt de eerste situatie):

  • De vrijwillige regeling is ingebed in (onderdeel van) een basispensioenregeling. In dat geval wordt in het Pensioen 1-2-3 van de basispensioenregeling bij ‘keuzes’ het icoon ‘vrijwillig’ en/of het icoon ‘nettopensioen’ opgenomen. Gedetailleerde informatie over de vrijwillige regelingen wordt vervolgens opgenomen in laag 2 en 3. De informatie moet beschikbaar zijn op een (besloten) website voor alle deelnemers.
  • De vrijwillige regeling is een losse vrijwillige regeling. (Deze maakt geen deel uit van een basispensioenregeling.) De verwijzing naar artikel 21 is dan niet van toepassing en daarom geldt artikel 46a ook niet. Dit betekent dat het voor losse regelingen niet verplicht is om de informatie digitaal beschikbaar te stellen op de website voor alle deelnemers. Als laag 2 en laag 3 van het Pensioen 1-2-3 van losse vrijwillige regelingen niet op de website worden geplaatst, dan moet de informatie uit die lagen wel schriftelijk of digitaal verstrekt worden aan de betrokken deelnemer.

Artikel 46a voor andere groepen deelnemers
Sinds 1 juli 2016 moeten actieve deelnemers toegang hebben tot Pensioen 1-2-3. Vanaf 1 juli 2017 moeten ook gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden toegang hebben tot Pensioen 1-2-3. Met betrekking tot deze verschillende groepen is het volgende besproken met het ministerie van SZW:

  • Voor alle groepen geldt dat dit alleen van toepassing is voor informatie vanaf 1 juli 2016. SZW is voornemens het overgangsrecht aan te passen, zodat de websiteverplichting niet geldt voor informatie over de pensioenregeling van vóór 1 juli 2016, de datum van inwerkingtreding van de websiteverplichting. De informatie (vormvrij) dient dan wel op verzoek te worden verstrekt.
  • Pensioengerechtigden die een direct ingaand pensioen moeten aankopen of hebben aangekocht hoeven geen toegang (meer) te hebben tot Pensioen 1-2-3.
  • Gewezen partners: voor gewezen partners geldt dat ze toegang moeten hebben tot informatie over de pensioenregeling van hun ex-partner. Bovendien raden de koepels aan om in het Pensioen 1-2-3 een link op te nemen naar bijvoorbeeld de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor uitgebreide informatie over pensioenverevening, en het formulier om verevening aan te vragen.