Auteurs- en modelrecht © 2014-2018

© 2014-2018 Pensioen 1-2-3, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars, Den Haag

Het logo van Pensioen 1-2-3, de iconenset en het format van Pensioen 1-2-3 zijn eigendom van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Het logo en de iconen zijn geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele eigendom.

Het gebruik van het logo, de iconen en het tekstformat van Pensioen 1-2-3 wordt uitsluitend toegestaan aan pensioenuitvoerders in de zin van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling, ten behoeve van de communicatie met deelnemers over de pensioenregeling, met andere woorden: ten behoeve van communicatie over het tweedepijlerpensioen.